Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

Kaap Hoorn Journaal

JournaalKLein

Het Kaap Hoorn Journaal in kleur verschijnt in het najaar. Donateurs ontvangen die per post. De digitale  Nieuwsbrief richt zich met korte stukken op de actualiteit. De langere artikelen bewaren we voor het Kaap Hoorn Journaal. Donateurs zonder internet/e-mail ontvangen het Journaal en de Nieuwsbrief  per post.

Herdenkingsuitgave 29 januari 2016 i.v.m. 400 jaar Kaap Hoorn op de kaart

atlas omslag

Atlas van Kaap Hoorn, kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika, 1500-1725.

Vijf kernachtige essays die U tweeënhalve eeuw bijpraten over de maritieme ontwikkelingen rond Z-Amerika met een bijzondere rol voor de stad Hoorn, gevolgd door een prachtige verzameling bijzondere kaarten die U de ontwikkeling van de cartografie laat zien en de invloed van de Lage landen. 

De hoogwaardige digitale afdrukken van deze fullcolour en z/w kaarten, maken het bekijken van details met een loupe een feest. De Nederlandse en Engelse edities hebben beide een Spaanse synopsis 

Beide edities elk € 15,00.

Bibliotheek

boek3De bibliotheek in de Oudheidkamer bestaat uit ongeveer 1000 titels. Waaronder vele zeldzame boeken over de zeilvaart en Kaap Hoorn. De bibliotheek is tijdens openingstijden van de Oudheidkamer te bezoeken. Een catalogus ligt ter inzage. 

Reglement voor erkenning huidige Kaap-Hoornvaarders

Huishoudelijk Reglement van de Adviescommissie Kaap Hoorn-ronders

Regels erkenning hedendaagse Nederlandse Kaap Hoorn-rondersInleiding

Kaap Hoorn-rondingen als onderdeel van oceaanreizen door hedendaagse zeilvaartuigen helpen de herinnering aan de Grote Zeilvaart rond Kaap Hoorn levend houden.

Deze uitwerking strookt met het statutaire doel van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders, opgericht in 1985 door Kaap Hoorn-vaarders die nog op vierkant getuigde vracht-schepen Kaap Hoorn hebben gerond. In dit verband heeft het Bestuur van de Stichting in augustus 1997 besloten uiting te geven aan zijn waardering voor schippers en bemanningsleden van zeilvaartuigen die Kaap Hoorn-reizen maken in de traditie van de Grote Zeilvaart, door aan hen de titel 'Kaap Hoorn-schipper' of 'Kaap Hoorn-zeiler' toe te kennen.

Om te bepalen aan welke maatstaven rondingen moeten beantwoorden om voor de toekenningen in aanmerking te komen, evenals om tot een werkbare beoordelingsprocedure te komen, is een reglement opgesteld.

Op basis van de inmiddels opgedane ervaringen heeft de adviescommissie Kaap Hoorn-rondingen een aantal aanbevelingen gedaan die in het reglement, zoals dat in 2008 tot stand is gekomen, zijn opgenomen.

Samenstelling adviescommissie:

G. P. Loomeijer, voorzitter ; Mr H. Tromp, secretaris; R.A. Snouck Hurgronje, documentatie en adviseur Kaap Hoorn-ronders

Leden: K. Gaastra; J.D. Gunnink; R. Lokin; J. Wit; J.S.A. Waterdrinker; T. Visser

Het herziene reglement is vervolgens in de bestuursvergadering van 20 mei 2019 vastgesteld.

Artikel 1: Definities

 1. Ronding: een met een zeilvaartuig zeilend afgelegde en ononderbroken reis van ten minste 3000 zeemijl over open zee waarbij de 50e breedtegraad Zuid zowel op de Atlantische als de Grote Oceaan moet zijn gekruist en waarbij Kaap Hoorn is gerond.
 2. Zeilend : uitsluitend voortbewogen door de wind, uitgezonderd het gebruik van de motor bij man-over-boord of bij hulpverlening aan schepen in nood.
 3. Ononderbroken: bijliggen en drijven voor top en takel is inbegrepen, evenals schuilend ankeren wegens dwingende eisen van goed zeemanschap mits hierbij de motor niet wordt gebruikt.
 4. Zeilvaartuig: een schip met zeilen als primair aandrijfmiddel.
 5. Opvarende: iedere zich aan boord van een schip bevindende persoon.
 6. Schipper: de opvarende die het gezag over het schip voert en de hoofdverantwoordelijkheid draagt.
 7. Bemanningslid: een opvarende wiens werk tijdens de gehele reis essentieel is voor en gericht is op het welslagen van de reis.
 8. Passagier:  iedere andere opvarende die geen bemanningslid is.
 9. Journaal: een dagelijks bijgehouden register van nautisch ter zake doende gegevens, zoals weersomstandigheden, zeilvoering, draaiuren van de motor, waarnemingen, vastgestelde posities met de daarbij behorende tijden, werkzaamheden aan het schip en bijzondere voorvallen, elk blad genummerd en geparafeerd door de schipper.
 10. Nederlander: houder van een Nederlands paspoort.
 11. Stichting: Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders te Hoorn.
 12. Bestuur: het bestuur van de Stichting.
 13. Adviescommissie: de commissie van nautisch ervaren personen, die het bestuur adviseert ten aanzien van dit reglement en zijn toepassing.

Artikel 2: Kaap Hoorn- schipper

 1.    Indien een zeilvaartuig een ronding heeft voltooid, kan de Stichting onder de bepalingen van dit reglement aan de schipper van het zeilvaartuig die Nederlander is de titel 'Kaap Hoorn- schipper' toekennen, ongeacht de vlag waaronder het schip vaart.
 2. Indien een zeilvaartuig een ronding heeft voltooid, kan de Stichting onder de bepalingen van dit artikel aan de schipper van een zeilvaartuig onder Nederlandse vlag de titel 'Kaap Hoorn-schipper' toekennen, ongeacht de nationaliteit van de schipper.
 3. De 'Kaap Hoorn-schipper'  ontvangt van de Stichting een penning met bijbehorend certificaat.

 

Artikel 3: Kaap Hoorn-zeiler

 1. Indien een zeilvaartuig een ronding heeft voltooid, kan de Stichting onder de bepalingen van dit reglement aan het bemanningslid van het zeilvaartuig die Nederlander is de titel 'Kaap Hoorn- zeiler' toekennen, ongeacht de vlag waaronder het schip vaart.
 2.  Indien een zeilvaartuig een ronding heeft voltooid, kan de Stichting onder de bepalingen van dit artikel aan het bemanningslid van het zeilvaartuig onder Nederlandse vlag de titel  'Kaap Hoorn- zeiler' toekennen ongeacht de nationaliteit van het bemanningslid.
 3. De 'Kaap Hoorn- zeiler' ontvangt van de Stichting een penning met bijbehorend certificaat.

Artikel 4: Toetsing

 1. De Adviescommissie toetst een door een bemanningslid aangemelde eigen ronding aan het <<Reglement Rondingen>> 
 2. De Adviescommissie maakt hierbij gebruik van elk bewijsmiddel dat beschikbaar is, zoals journaal, gewaarmerkte aantekeningen van derden, havendocumenten, foto's, vermeldingen van het
 3. praaien van schepen, oproepen van kuststations, marine chart plotting ( trackers ) en dergelijke.

Artikel 5: Voordracht

 1. Indien de Adviescommissie ervan overtuigd is dat de ronding aan het <<Reglement Rondingen>> voldoet draagt zij het bemanningslid voor aan het bestuur voor toekenning van de titel     Kaap Hoorn-schipper of Kaap Hoorn-zeiler.
 2. De voordracht is onderbouwd met de gebruikte bewijsmiddelen.
 3.  De voordracht is vervat in een rapport aan het bestuur, welk rapport na aanname door het bestuur deel uitmaakt van de historische documentatie van de Stichting.

Artikel 6: Vermeldingen

 1. Elke toekenning van de titel 'Kaap Hoorn- schipper' wordt doorgegeven aan de burgemeester van Hoorn in verband met het voornemen van de gemeente Hoorn om aan zulke toekenningen een ereteken te verbinden.
 2. De namen van 'Kaap Hoorn- schippers' en van 'Kaap Hoorn- zeilers'  worden, met een korte beschrijving van de ronding en zo mogelijk een foto van het schip, opgenomen in het register dat als 'Ererol' deel uitmaakt van de handbibliotheek in de Oudheidkamer van de Stichting.

Artikel 7: Passagiers

De stichting kan aan passagiers van een zeilvaartuig onder Nederlandse vlag dat een ronding heeft voltooid een getuigschrift van deze ronding uitreiken.

Artikel 8: Slotbepalingen

 1. Het reglement kan door het Bestuur na ingewonnen advies de Adviescommissie wegens maritieme of organisatorische ontwikkelingen worden gewijzigd.
 2. In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur na ingewonnen advies van de Adviescommissie.

An alle Seebären und -Bärinnen unserer Cape-Horn Runde.

image001Helft mit, vor allem den aktiven und jungen Generationen unseres Landes einmal im Leben die unaufhaltsam verklingende Welt der echten Windjammer real zu erleben. Gerne seid Ihr alten Knochen auch gerne an Bord gesehen. Uschi hat sich schon als erste gemeldet. 

Die russischen Kadettenakademien der dortigen Fischereiflotte starten ein spektakuläres Unterfangen.

Mit viel, viel Mühen haben wir es geschafft, dass ein kleines Kontingent an Mitsegelplätzen für westeuropäische Mitsegler frei gehalten wurde. 

Zusammen mit russischen Berufsseeleuten und Kadetten sind Interessenten aus Deutschland und der Welt eingeladen, an diesem maritimen Weltspektakel mitzumachen.  

In the spirit of Cape Horn

Kpt. Uwe Koch

Möchten Sie mehr wissen, dann klicken Sie bitte hier:

Donateur worden?

ANBI FC75Donateurs zijn erg belangrijk voor de Stichting Ned. Kaap Hoorn-vaarders. Heeft U belangstelling voor de geschiedenis van Kaap Hoorn en de grote zeilvaart? Meld u dan aan. 
U bent al donateur voor minimaal € 20,- per jaar. Als algemeen nut beogende instelling zijn schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar.

Het weer op Kaap Hoorn

blauwewolkOp de Noorse weersite yr.no is het actuele weer op Kaap Hoorn te volgen: www.yr.no