Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

AANBIEDING

atlas omslagAANBIEDING  15 % korting, slechts € 45,- incl porto.

Atlas van Kaap Hoorn, kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika, 1500-1725.

Vijf kernachtige essays die U tweeënhalve eeuw bijpraten over de maritieme ontwikkelingen rond Z-Amerika met een bijzondere rol voor de stad Hoorn, gevolgd door een prachtige verzameling bijzondere kaarten die U de ontwikkeling van de cartografie laat zien en de invloed van de Lage landen. ( kostprijs € 39,90 ).

Plus: De eerste reis rond Kaap Hoorn 1615-1616 door Jacob LeMaire en Willem Schouten.

Humphrey Hazelhoff brengt hier beide journalen van Le Maire en Schouten samen in een gedetailleerd relaas over de reis met illustraties en kaart van de route. ( € 9,- ).

Bibliotheek

boek3De bibliotheek in de Oudheidkamer bestaat uit ongeveer 1000 titels. Waaronder vele zeldzame boeken over de zeilvaart en Kaap Hoorn. De bibliotheek is tijdens openingstijden van de Oudheidkamer te bezoeken. Een catalogus ligt ter inzage. 

Reglement voor erkenning huidige Kaap-Hoornvaarders

Huishoudelijk Reglement van de Adviescommissie Kaap Hoorn-ronders

Regels erkenning hedendaagse Nederlandse Kaap Hoorn-rondersInleiding

Kaap Hoorn-rondingen als onderdeel van oceaanreizen door hedendaagse zeilvaartuigen helpen de herinnering aan de Grote Zeilvaart rond Kaap Hoorn levend houden.

Deze uitwerking strookt met het statutaire doel van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders, opgericht in 1985 door Kaap Hoorn-vaarders die nog op vierkant getuigde vracht-schepen Kaap Hoorn hebben gerond. In dit verband heeft het Bestuur van de Stichting in augustus 1997 besloten uiting te geven aan zijn waardering voor schippers en bemanningsleden van zeilvaartuigen die Kaap Hoorn-reizen maken in de traditie van de Grote Zeilvaart, door aan hen de titel 'Kaap Hoorn-schipper' of 'Kaap Hoorn-zeiler' toe te kennen.

Om te bepalen aan welke maatstaven rondingen moeten beantwoorden om voor de toekenningen in aanmerking te komen, evenals om tot een werkbare beoordelingsprocedure te komen, is een reglement opgesteld.

Op basis van de inmiddels opgedane ervaringen heeft de adviescommissie Kaap Hoorn-rondingen een aantal aanbevelingen gedaan die in het reglement, zoals dat in 2008 tot stand is gekomen, zijn opgenomen.

Samenstelling adviescommissie:

G. P. Loomeijer, voorzitter ; Mr H. Tromp, secretaris; J.S.A. Waterdrinker, documentatie en adviseur Kaap Hoorn-ronders

Leden: K. Gaastra; D. Gunnink; R. Lokin; J. Wit; Mr. H. Tromp; R.A. Snouck Hurgronje; T. Visser

Het herziene reglement is vervolgens in de bestuursvergadering van 9 maart 2015 vastgesteld.

Artikel 1: Definities

 1. Ronding: een met een zeilvaartuig zeilend afgelegde en ononderbroken reis van ten minste 3000 zeemijl over open zee waarbij de 50e breedtegraad Zuid zowel op de Atlantische als de Grote Oceaan moet zijn gekruist en waarbij Kaap Hoorn is gerond.
 2. Zeilend : uitsluitend voortbewogen door de wind, uitgezonderd het gebruik van de motor bij man-over-boord of bij hulpverlening aan schepen in nood.
 3. Ononderbroken: bijliggen en drijven voor top en takel is inbegrepen, evenals schuilend ankeren wegens dwingende eisen van goed zeemanschap mits hierbij de motor niet wordt gebruikt.
 4. Zeilvaartuig: een schip met zeilen als primair aandrijfmiddel.
 5. Opvarende: iedere zich aan boord van een schip bevindende persoon.
 6. Schipper: de opvarende die het gezag over het schip voert en de hoofdverantwoordelijkheid draagt.
 7. Bemanningslid: een opvarende wiens werk tijdens de gehele reis essentieel is voor en gericht is op het welslagen van de reis.
 8. Passagier:  iedere andere opvarende die geen bemanningslid is.
 9. Journaal: een dagelijks bijgehouden register van nautisch ter zake doende gegevens, zoals weersomstandigheden, zeilvoering, draaiuren van de motor, waarnemingen, vastgestelde posities met de daarbij behorende tijden, werkzaamheden aan het schip en bijzondere voorvallen, elk blad genummerd en geparafeerd door de schipper.
 10. Nederlander: houder van een Nederlands paspoort.
 11. Stichting: Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders te Hoorn.
 12. Bestuur: het bestuur van de Stichting.
 13. Adviescommissie: de commissie van nautisch ervaren personen, die het bestuur adviseert ten aanzien van dit reglement en zijn toepassing.

Artikel 2: Kaap Hoorn- schipper

 1.    Indien een zeilvaartuig een ronding heeft voltooid, kan de Stichting onder de bepalingen van dit reglement aan de schipper van het zeilvaartuig die Nederlander is de titel 'Kaap Hoorn- schipper' toekennen, ongeacht de vlag waaronder het schip vaart.
 2. Indien een zeilvaartuig een ronding heeft voltooid, kan de Stichting onder de bepalingen van dit artikel aan de schipper van een zeilvaartuig onder Nederlandse vlag de titel 'Kaap Hoorn-schipper' toekennen, ongeacht de nationaliteit van de schipper.
 3. De 'Kaap Hoorn-schipper'  ontvangt van de Stichting een penning met bijbehorend certificaat.

 

Artikel 3: Kaap Hoorn-zeiler

 1. Indien een zeilvaartuig een ronding heeft voltooid, kan de Stichting onder de bepalingen van dit reglement aan het bemanningslid van het zeilvaartuig die Nederlander is de titel 'Kaap Hoorn- zeiler' toekennen, ongeacht de vlag waaronder het schip vaart.
 2.  Indien een zeilvaartuig een ronding heeft voltooid, kan de Stichting onder de bepalingen van dit artikel aan het bemanningslid van het zeilvaartuig onder Nederlandse vlag de titel  'Kaap Hoorn- zeiler' toekennen ongeacht de nationaliteit van het bemanningslid.
 3. De 'Kaap Hoorn- zeiler' ontvangt van de Stichting een penning met bijbehorend certificaat.

Artikel 4: Het journaal

 1. Het journaal stelt de Adviescommissie in staat de ronding te toetsen aan de in artikel 1, lid 1, 2, 3 en 4 genoemde criteria.
 2. Hetjournaal bevat de namen en functies van de bemanningsleden.
 3. De inhoud van het journaal wordt waar mogelijk ondersteund door gewaarmerkte aantekeningen van derden, havendocumenten, foto’s, vermeldingen van het praaien van schepen, oproepen van kuststations, en dergelijke.
 4. Het origineel van het journaal is zonodig beschikbaar voor de Adviescommissie.

Artikel 5: Advies

 1. De Adviescommissie vormt zich op eigen initiatief of op aanvraag van het bestuur een zeemanschappelijk oordeel over rondingen door zeilvaartuigen.
 2. De Adviescommissie legt haar bevindingen vast in een rapport aan het bestuur, welk rapport na kennisname door het bestuur deel uitmaakt van de historische documentatie van de Stichting.

Artikel 6: Vermeldingen

 1. Elke toekenning van de titel 'Kaap Hoorn- schipper' wordt doorgegeven aan de burgemeester van Hoorn in verband met het voornemen van de gemeente Hoorn om aan zulke toekenningen een ereteken te verbinden.
 2. De namen van 'Kaap Hoorn- schippers' en van 'Kaap Hoorn- zeilers'  worden, met een korte beschrijving van de ronding en zo mogelijk een foto van het schip, opgenomen in het register dat als 'Ererol' deel uitmaakt van de handbibliotheek in de Oudheidkamer van de Stichting.

Artikel 7: Passagiers

De stichting kan aan passagiers van een zeilvaartuig onder Nederlandse vlag dat een ronding heeft voltooid een getuigschrift van deze ronding uitreiken.

Artikel 8: Slotbepalingen

 1. Het reglement kan door het Bestuur na ingewonnen advies de Adviescommissie wegens maritieme of organisatorische ontwikkelingen worden gewijzigd.
 2. In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur na ingewonnen advies van de Adviescommissie.

Donateur worden?

ANBI FC75Donateurs zijn erg belangrijk voor de Stichting Ned. Kaap Hoorn-vaarders. Heeft U belangstelling voor de geschiedenis van Kaap Hoorn en de grote zeilvaart? Meld u dan aan. 
U bent al donateur voor minimaal € 20,- per jaar. Als algemeen nut beogende instelling zijn schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar.

Kaap Hoorn Journaal

JournaalKLeinHet Kaap Hoorn Journaal verschijnt tweemaal per jaar. Donateurs ontvangen het per post. Oudere nummers zijn hier te downloaden.

Het weer op Kaap Hoorn

blauwewolkOp de Noorse weersite yr.no is het actuele weer op Kaap Hoorn te volgen: www.yr.no