Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

Kaap Hoorn Journaal

JournaalKLein

Het Kaap Hoorn Journaal in kleur verschijnt in het najaar. Donateurs ontvangen die per post. De digitale  Nieuwsbrief richt zich met korte stukken op de actualiteit. De langere artikelen bewaren we voor het Kaap Hoorn Journaal. Donateurs zonder internet/e-mail ontvangen het Journaal en de Nieuwsbrief  per post.

Herdenkingsuitgave 29 januari 2016 i.v.m. 400 jaar Kaap Hoorn op de kaart

atlas omslag

Atlas van Kaap Hoorn, kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika, 1500-1725.

Vijf kernachtige essays die U tweeënhalve eeuw bijpraten over de maritieme ontwikkelingen rond Z-Amerika met een bijzondere rol voor de stad Hoorn, gevolgd door een prachtige verzameling bijzondere kaarten die U de ontwikkeling van de cartografie laat zien en de invloed van de Lage landen. 

De hoogwaardige digitale afdrukken van deze fullcolour en z/w kaarten, maken het bekijken van details met een loupe een feest. De Nederlandse en Engelse edities hebben beide een Spaanse synopsis 

Beide edities elk € 15,00.

Bibliotheek

boek3De bibliotheek in de Oudheidkamer bestaat uit ongeveer 1000 titels. Waaronder vele zeldzame boeken over de zeilvaart en Kaap Hoorn. De bibliotheek is tijdens openingstijden van de Oudheidkamer te bezoeken. Een catalogus ligt ter inzage. 

Reglement voor erkenning huidige Kaap-Hoornvaarders

 

zoals goedgekeurd door het Bestuur van de Stichting op 20 september 2023
Artikel 1: Definities
1- 1  Ronding: de met een zeilschip zeilend afgelegde ononderbroken reis van ten minste 3000  zeemijl over open zee waarbij binnen deze reis Kaap Hoorn is gerond en de 50e breedtegraad  Zuid zowel westelijk als oostelijk van Kaap Hoorn is gekruist.
1- 2  Zeilend: uitsluitend voortbewogen door de wind, uitgezonderd het gebruik van de motor bij man-over-boord of bij hulpverlening aan schepen in nood.
1- 3  Ononderbroken: inbegrepen is bijliggen en drijven voor top en takel, evenals schuilend ankeren wegens dwingende eisen van goed zeemanschap mits hierbij de motor niet is gebruikt.
1- 4  Zeilschip: een schip met zeilen als primair aandrijfmiddel.
1- 5  Opvarende: iedere zich aan boord van het zeilschip bevindende persoon.
1- 6  Schipper: het bemanningslid dat het gezag over het zeilschip voert.
1- 7 Journaal: het dagelijks bijgehouden register van nautisch ter zake doende gegevens, zoals weersomstandigheden, zeilvoering, draaiuren van de motor, waarnemingen, vastgestelde posities met de hierbij horende tijden, werkzaamheden aan het zeilschip en bijzondere voorvallen, elk blad genummerd en geparafeerd door de Schipper.
1- 8  Nederlander: houder van een Nederlands paspoort.
1- 9  Stichting: Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders te Hoorn.
1-10 Bestuur: het bestuur van de Stichting.
1-11 Oorkonderegister: het publieke register dat deel uitmaakt van de handbibliotheek van de Stichting.
1-12 Adviescommissie Kaap Hoorn-rondingen: de commissie van nautisch ervaren personen die het Bestuur adviseert ten aanzien van dit reglement en zijn toepassing. 
Artikel 2: Kaap Hoorn Schipper
2-1 Indien een zeilschip de ronding heeft voltooid, kent de Stichting ter honorering van de gemeenschappelijke prestatie van de opvarenden aan de Schipper die Nederlander is de titel  ‘Kaap Hoorn Schipper’ toe ongeacht de vlag waaronder het zeilschip vaart.
2-2 Indien een zeilschip onder Nederlandse vlag de ronding heeft voltooid, kent de Stichting ter honorering van de gemeenschappelijke prestatie van de opvarenden aan de Schipper de titel ‘Kaap Hoorn Schipper’ toe ongeacht de nationaliteit van de Schipper.
2-3 De ‘Kaap Hoorn Schipper’ krijgt eenmalig een verzilverde penning met bijbehorende oorkonde van de Stichting.
2-4-a Het Bestuur draagt de ‘Kaap Hoorn Schipper’ voor aan de Gemeente Hoorn voor verstrekking van de ‘Kaap Hoorn Trofee’ met bijbehorende oorkonde.
2-4-b Als de ‘Kaap Hoorn Schipper’ na ontvangst van de ‘Kaap Hoorn Trofee’ een volgende maal een ronding als Schipper voltooid, wordt hierin namens het Bestuur een geëigende gravure aangebracht.
Artikel 3: Kaap Hoorn Zeiler
3-1 Indien een zeilschip de ronding heeft voltooid, kent de Stichting aan elke opvarende van het zeilschip die Nederlander is de titel ‘Kaap Hoorn Zeiler’ toe ongeacht de vlag waaronder het zeilschip vaart.
3-2 Indien een zeilschip onder Nederlandse vlag de ronding heeft voltooid, kent de Stichting aan elke opvarende van het zeilschip de titel ‘Kaap Hoorn Zeiler’ toe ongeacht de nationaliteit van deze opvarende.
3-3 De ‘Kaap Hoorn Zeiler’ heeft recht op eenmalige verstrekking van de bijbehorende oorkonde van de Stichting. 
Artikel 4: Het journaal
4-1 Het journaal stelt de Adviescommissie in staat de ronding te toetsen aan de in artikel 1-1,1-2,1-3 en1-4 genoemde criteria.
4-2 De inhoud van het journaal wordt waar mogelijk ondersteund door gewaarmerkte aantekeningen van derden, havendocumenten, foto’s, vermeldingen van het praaien van schepen,  oproepen van kuststations, trackers en dergelijke.
4-3 Het origineel van het journaal is zonodig beschikbaar voor de Adviescommissie. 
Artikel 5: Advies
5-1 De Adviescommissie vormt zich op eigen initiatief of op aanvraag van het Bestuur een oordeel over rondingen.
5-2 De Adviescommissie legt haar bevindingen vast in een rapport aan het Bestuur, welk rapport na kennisname door het Bestuur deel uitmaakt van de historische documentatie van de Stichting.
Artikel 6: Oorkonderegister
6-1 De naam van de ‘Kaap Hoorn Schipper’ wordt met een korte beschrijving van de ronding en zo mogelijk een foto van het zeilschip opgenomen in het Oorkonderegister.
6-2 De naam van de opvarende die een oorkonde heeft ontvangen wordt met de naam van het zeilschip en de datum van de ronding opgenomen in het Oorkonderegister.
Artikel 7: Slotbepalingen
7-1 Het reglement kan door het Bestuur wegens maritieme of organisatorische ontwikkelingen worden gewijzigd na ingewonnen advies van de Adviescommissie.
7-2 In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur na ingewonnen advies van de Adviescommissie.
Adviescommissie  rondingen:

G. Loomeijer,  H. Tromp,  R. Snouck Hurgronje,  K. Gaastra,  R. Lokin,  J. Wit,  D. Gunnink,  T. Visser.

Reglement_Rondingen.pdf

An alle Seebären und -Bärinnen unserer Cape-Horn Runde.

image001Helft mit, vor allem den aktiven und jungen Generationen unseres Landes einmal im Leben die unaufhaltsam verklingende Welt der echten Windjammer real zu erleben. Gerne seid Ihr alten Knochen auch gerne an Bord gesehen. Uschi hat sich schon als erste gemeldet. 

Die russischen Kadettenakademien der dortigen Fischereiflotte starten ein spektakuläres Unterfangen.

Mit viel, viel Mühen haben wir es geschafft, dass ein kleines Kontingent an Mitsegelplätzen für westeuropäische Mitsegler frei gehalten wurde. 

Zusammen mit russischen Berufsseeleuten und Kadetten sind Interessenten aus Deutschland und der Welt eingeladen, an diesem maritimen Weltspektakel mitzumachen.  

In the spirit of Cape Horn

Kpt. Uwe Koch

Möchten Sie mehr wissen, dann klicken Sie bitte hier:

Donateur worden?

ANBI FC75Donateurs zijn erg belangrijk voor de Stichting Ned. Kaap Hoorn-vaarders. Heeft U belangstelling voor de geschiedenis van Kaap Hoorn en de grote zeilvaart? Meld u dan aan. 
U bent al donateur voor minimaal € 20,- per jaar. Als algemeen nut beogende instelling zijn schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar.

Het weer op Kaap Hoorn

blauwewolkOp de Noorse weersite yr.no is het actuele weer op Kaap Hoorn te volgen: www.yr.no